Powrót do O mnie - Powrót do Strony głównej


WYKAZ PUBLIKACJI (wybór)

PRACE ZWARTE (KSIĄŻKI)

6
O podstawach kreowania racjonalności hermeneutycznej w pedagogice, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998, stron 115.
5
Niepowodzenia szkolne (red.),
Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998, stron 192.
4
Założenia orientacji funkcjonalnej w skutecznym kształceniu menadżerów oświaty. Biblioteka Metodyczna Menadżera nr 8,
Krajowe Centrum Menadżerów Oświaty, Piotrków Trybunalski 1994, stron 18.
3
Stan i problematyka badawcza dydaktyki matematyki
(współautor: H. Moroz), WSP w Słupsku, Słupsk 1990, stron 132.
2
Metoda diagnozy działalności matematycznej dzieci z klas początkowych. Podręcznik, zestaw testów, instrukcja do badań
(współautorzy: E. Gruszczyk-Kolczyńska, H. Moroz, M. Wojnowska), Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego, Warszawa 1989, stron 194.
1
Diagnoza działalności matematycznej dzieci z klas początkowych. Zestaw testów
i wyniki badań
(współautorzy: E. Gruszczyk-Kolczyńska, H. Moroz, M. Wojnowska), Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 1985, stron 217.

ROZDZIAŁY W PRACACH ZWARTYCH (książkach)

27
Nowa jakość w kształceniu nauczycieli.
W: Ewaluacja w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Teoria i praktyka.
Red. E. I. Laska, G. Paprotna. GWSP w Mysłowicach.
Mysłowice 2009, s. 13-24. ISBN 978-83-89032-32-4.
26
Priorytety modernizacji systemów edukacyjnych w Europie.
W: Problemy doskonalenia systemu edukacyjnego w Polsce.
Red. H. Moroz.
Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków 2008,
s. 127-150.
25
Europejski paradygmat inwestowania w edukację a kształcenie nauczycieli.
W: Wokół problemów kształcenia podyplomowego nauczycieli.
Red. M. Mnich, A. Budniak, G. Paprotna.
GWSP w Mysłowicach. Mysłowice 2008, s. 26-44.
24
Edukacja kreatywna jako czynnik minimalizujący zjawisko marginalizacji.
W: Edukacja dorosłych wobec zjawiska marginalizacji.
Red. A. Fabiś.
GWSP w Mysłowicach. Mysłowice 2007, s. 70-82.
23
Nabywanie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli przedszkoli
i klas początkowych w wybranych państwach Unii Europejskiej.
W: Kompetencje zawodowe nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej (z teorii i praktyki). Red. G. Paprotna.
GWSP w Mysłowicach. Mysłowice 2006, s. 11 - 26.
22
Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zmieniającej się Europie.
W: Rozwój zawodowy nauczyciela. Red. H. Moroz.
Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków 2005, s. 75 - 98.
21
Dziecko w sieci, czyli Homo Internetus Chat-SMS Gener@tion.
W: Diferenciácia vyučovania a súvislosti.
Red. E. Petlák, S. Juszczyk.
Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická Fakulta Nitra.
Nitra 2004, s. 223 - 241.
20
Uwarunkowania i cele rozwoju kształcenia ustawicznego,
W: Wybrane problemy edukacyjne - konfrontacje polsko-słowackie,
Red. S. Juszczyk, E. Petlák, Wydawnictwo Adam Marszałek.
Toruń 2004, s. 98 - 107.
19
The Process of Social Change and the New Imperatives Directed
to Education in Poland,
W: Educational Strategies in Post-Communist Poland. Curriculum Research and Curriculum Politics (Chosen Conceptions),
Red. A. Radziewicz-Winnicki, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1968.
Katowice 2001, s. 23 - 31.
18
Kształcenie zintegrowane w dokumentach reformy edukacji,
W: Edukacja zintegrowana w reformowanej szkole,
Red. H. Moroz, Oficyna Wydawnicza Impuls.
Kraków 2001, s. 203 - 228;
Wydanie drugie: Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków 2006.
17
Kompetencje autokreacyjne nauczycieli w zreformowanej szkole podstawowej,
W: Szkoła polska u progu nadchodzącego wieku,
Red. P. Kowolik, Oficyna Wydawnicza Impuls.
Kraków 1999, s. 219 – 228.
16
Zaburzenia emocjonalne, trudności i niepowodzenia szkolne a fobia szkolna,
W: Niepowodzenia szkolne, Red. J. Łysek,
Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków 1998, s. 65 – 83.
15
Trudności w adaptacji zawodowej nauczycieli,
W: Adaptacja młodego nauczyciela w zawodzie,
Red. T. Wróblewska, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
w Łowiczu, Łowicz 1998, s. 114 – 121.
14
Ewolucja tożsamości pedagogiki wczesnoszkolnej,
W: Współczesne tendencje w teorii i praktyce nauczania początkowego,
Red. H. Moroz, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Katowice 1997, s. 11 – 19.
13
Piaget a matematyka,
W: Jean Piaget, życie i twórczość – w 100 rocznicę urodzin wybitnego psychologa,
Red. W. Goriszowski, WSP Kielce - Piotrków Trybunalski.
Piotrków Trybunalski 1997, s. 67 – 72.
12
Filozofia w edukacji dla rozwoju,
W: Edukacja dla rozwoju, Red. H. Moroz,
Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katowice 1996, s. 18 – 30.
11
Warunki kreowania koncepcji twórczego rozwoju nauczyciela,
W: Twórczy rozwój nauczyciela, Red. S. Juszczyk,
Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków 1996, s. 96 – 109
.
10
Podmiotowe traktowanie ucznia jako zaspokajanie jego potrzeb,
W: Podmiotowość ucznia w edukacji wczesnoszkolnej,
Red. H. Moroz, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Katowice 1995, s. 16 – 26.
9
Pedagogika wczesnoszkolna w systemie nauk pedagogicznych,
W: Pedagogika - Pedagogika wczesnoszkolna – dylematy metodologiczne,
Red. W. Goriszowski, WSP Kielce – Piotrków Trybunalski.
Piotrków Trybunalski 1995, s. 75 – 78.
8
Orientacja funkcjonalna w kształceniu pedagogicznym nauczycieli klas początkowych,
W: Kształcenie nauczycieli klas początkowych,
Red. H. Moroz, TWP WSP w Warszawie.
Warszawa 1994, s. 31-42;
Wydanie drugie: TWP WSP w Warszawie, Warszawa 1999.
7
Z badań nad skutecznością kształcenia nauczycieli klas początkowych,
W: Skuteczność kształcenia nauczycieli klas początkowych,
Red. H. Moroz, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Katowice 1993, s. 13 – 20.
6
Propozycja strategii badań nad skutecznością kształcenia nauczycieli klas początkowych,
W: Z teorii i praktyki nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego,
Red. H. Moroz, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Katowice 1993, s. 31 – 38.
5
W poszukiwaniu tożsamości metodologicznej pedagogiki wczesnoszkolnej,
W: Teraźniejszość i przyszłość badań pedagogicznych na tle zmian w edukacji,
Red. W. Goriszowski, WSP Kielce.
Kielce – Piotrków Trybunalski 1993, s. 129 – 136.
4
Optymalizacja procesu kształcenia matematycznego nauczycieli klas początkowych w zakresie statystyki,
W: Optymalizacja procesu kształcenia nauczycieli klas początkowych,
Red. H. Moroz, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Katowice 1991, s. 123 – 136.
3
Treść kształcenia jako element sytuacji dydaktycznej,
W: Sytuacje dydaktyczne w klasach I – III,
Red. H. Moroz, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Katowice 1989, s. 29 – 39.
2
Zastosowanie metod statystycznych w pomiarze różnic indywidualnych,
W: Czynniki różnicujące szanse edukacyjne dzieci w młodszym wieku szkolnym, Red. H. Moroz, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katowice 1988, s. 122 – 151.
1
Analiza struktury treści nauczania geometrii w klasach początkowych za pomocą metody grafowo-macierzowej,
W: Wybrane problemy pedagogiki wczesnoszkolnej,
Red. H. Moroz, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Katowice 1987, s. 31 – 43.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH PEDAGOGICZNYCH

23
Zagrożenia negatywnego wpływu na dzieci i młodzież.
Nauczyciel i Szkoła 2008, nr 1-2 (38-39), s. 87-97.
22
Bezpieczeństwo dzieci w Internecie,
Nauczyciel i Szkoła 2007, nr 3-4 (36-37), s. 33-46.
21
Analfabetyzm funkcjonalny uczniów,
Nauczyciel i Szkoła 2007, nr 1-2 (34-35), s. 178-190.
20
Uczeń w społeczeństwie wiedzy,
Nauczyciel i Szkoła 2006, nr 3-4 (32-33), s. 43-55.
19
Edukacja kreatywna w szkole,
Nauczyciel i Szkoła 2006, nr 1-2 (30-31), s. 58-70.
18
E-learning w szkole,
Nauczyciel i Szkoła 2005, nr 3-4 (28-29), s. 38-48.
17
Szkoły europejskie i... Europejskie szkoły?
Nauczyciel i Szkoła 2004, nr 3-4 (24-25), s. 11-19.
16
Dzieci z symptomem ADHD,
Nauczyciel i Szkoła 2004, nr 1-2 (22-23), s. 108-117.
15
Kształcenie ustawiczne nauczycieli w zmieniającej się Europie,
Nauczyciel i Szkoła 2004, nr 1-2 (22-23), s. 118-129.
14
Proces zmian kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Polsce,
Nauczyciel i Szkoła 2003, nr 1-2 (18-19), s. 31-49.
13
Nauczyciele w Unii Europejskiej,
Nauczyciel i Szkoła 2002, nr 3-4 (16-17), s. 16-24.
12
Kształcenie integracyjne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej,
Nauczyciel i Szkoła 2002, nr 1-2 (14-15), s. 9-15.
11
Europejskie tendencje w kształceniu nauczycieli,
Nauczyciel i Szkoła 2001, nr 3-4 (12 - 13), s. 9-17.
10
Status i awans zawodowy nauczycieli w dokumentach reformy edukacji,
Nauczyciel i Szkoła 2001, nr 1-2 (10 - 11), s. 15-40.
9
Zachowania agresywne uczniów,
Nauczyciel i Szkoła 2000, nr 2 (9), s. 67-72.
8
Rola nauczyciela w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami,
Nauczyciel i Szkoła 1999, nr 2 (7), s. 69–78.
7
Aktualne sposoby kreowania pedagogiki w Polsce,
Nauczyciel i Szkoła 1998, nr 2 (5), s. 9–15.
6
Zabawy i gry dydaktyczne w kształceniu matematycznym uczniów klas początkowych,
Nauczyciel i Szkoła 1997, nr 1 (2), s. 61–67.
5
Uwarunkowania skutecznej pracy korekcyjno-wyrównawczej w zakresie nauczania początkowego matematyki,
Piotrkowskie Studia Pedagogiczne 1996, nr 3, s. 189–195.
4
Rozumienie hermeneutyczne w pedagogice,
Chowanna 1996, nr 1-2 (6-7), s. 7 – 20.
3
Trudności w adaptacji zawodowej nauczycieli klas początkowych,
Nauczyciel i Szkoła 1996, nr 1-2 (1), s. 63 – 71.
2
Problematyka wychowawcza w pedagogice wczesnoszkolnej,
Chowanna 1988, nr 1, s. 33 – 39.
1
Percepcja niektórych pojęć geometrycznych przez uczniów klas początkowych,
Życie Szkoły 1984, nr 10, s. 544–546.

PRACE PRZYJĘTE I WYDRUKOWANE
W RAMACH BADAŃ RESORTOWYCH
MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

3
Synteza badań grup tematycznych przedmiotów matematyczno-fizycznych za rok 1989 (współautor - H. Moroz),
W: Unowocześnienie procesu dydaktycznego – model dydaktyk szczegółowych.
Resortowy Program Badań Podstawowych nr III. 30.
Materiały i opracowania z roku 1989, tom IV.
Red. B. Niemierko. Bydgoszcz 1990, s. 42 – 64.
2
Stan i perspektywy badawcze dydaktyki matematyki (skrót)
(współautor - H. Moroz),
W: Unowocześnienie procesu dydaktycznego – model dydaktyk szczegółowych.
Resortowy Program Badań Podstawowych nr III. 30.
Materiały i opracowania z roku 1989, tom IV.
Red. B. Niemierko. Bydgoszcz 1990, s. 211 – 223.
1
Synteza badań grup tematycznych przedmiotów matematyczno-fizycznych
za rok 1988 (współautor - H. Moroz),
W: Unowocześnienie procesu dydaktycznego – model dydaktyk szczegółowych.
Resortowy Program Badań Podstawowych nr III. 30.
Materiały i opracowania z roku 1988, tom III.
Red. B. Niemierko. Bydgoszcz 1989, s. 53 – 71.

 


 Powrót do O mnie - Powrót do Strony głównej